Vyhľadať
Close this search box.

Kategórie produktov

REKLAMAČNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (E-SHOPU)

neoddeliteľná súčasť všeobecných predajných a dodacích podmienok

 

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.
 2. V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže vybaviť až po úplnej úhrade kúpnej ceny.
 3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.
 4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho.
 5. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení chyby.
 6. Zodpovednosť za chyby sa nevzťahuje na chyby spôsobené nasledovným užívaní:
  • Zo zodpovednosti za chyby sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
  • k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru podľa návodu,
  • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok
 7. Zodpovednosť za chyby sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru (chybou vzniknutou bežným používaním výrobku je napr. zmena farby výrobku v dôsledku slnečného žiarenia).
 8. Zodpovednosť za chyby sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru (chybou vzniknutou bežným používaním výrobku je napr. zmena farby výrobku v dôsledku slnečného žiarenia).
 9. Kupujúci berie na vedomie, že chybou tovaru nie je odtieň farby tovaru, ak sa farba dodaného tovaru odlišuje od farby tovaru uverejnenej v ponuke predávajúceho na internete, keď presný odtieň farby tovaru je závislý od technického zariadenia používaného kupujúcim na prezeranie ponuky predávajúceho uverejnenej na internete.
 10. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie, avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis chyby alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo formou e-mailu
 11. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne
 12. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v najkratšom možnom termíne. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci v najkratšom možnom termíne, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 13. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  • ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto chyba musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
  • kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  • predávajúci môže namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  • ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo má kupujúci v prípade, ak síce ide o odstrániteľné chyby, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať,
  • ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 14. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 15. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
 16. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 17. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných predajných a dodacích podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.
 18. Kontakt: HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, telefón: 041/5034104, mail: zilina@hasta.sk.
 19. V prípade odstúpenia od zmluvy a vrátenia nepoškodeného tovaru v pôvodnom obale bez udania dôvodu v lehote 14 dní, vám budú peniaze vrátené. Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Dokumenty na stiahnutie:

Reklamačný formulár

 

 

 

 

 

error: Upozornenie: Obsah je chránený proti stiahnutiu!