Vyhľadať
Close this search box.

Kategórie produktov

VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY SPOLOČNOSTI HASTA, s.r.o.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Kúpa a predaj tovaru sa riadia záväznou objednávkou a následným potvrdením objednávky, alebo osobitnou písomnou Kúpnou zmluvou (ďalej len KZ). Ich neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Všeobecné predajné a dodacie podmienky (ďalej len VPDP), ktoré sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obchodnej spolupráci (ďalej len ZoOS). Ustanovenia KZ, alebo ZoOS majú prioritu pred ustanoveniami VPDP. Ostatné otázky neupravené KZ, resp. VPDP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v aktuálnom znení.
 2. Zmeny a dodatky kúpnych zmlúv sú platné, len ak sú vykonané v písomnej forme a sú podpísané oprávnenými osobami oboch strán. V týchto VPDP sa pod pojmom predávajúci, resp. dodávateľ rozumie spoločnosť HASTA, s.r.o., so sídlom Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina-Považský Chlmec, IČO: 31646751 a pod pojmom kupujúci, resp. objednávateľ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim akýkoľvek typ kúpnej zmluvy (záväzná objednávka a jej potvrdenie, KZ, ZoOS a pod.).
 3. Tieto VPDP sú platné taktiež pre všetky budúce obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, i keď nebudú následne explicitne dohodnuté.

II. UZATVÁRANIE DOHODY

 1. Akékoľvek predbežné rokovania a korešpondencia týkajúce sa obsahu zmluvy sa stávajú neplatnými dňom podpísania zmluvy, resp. dňom potvrdenia záväznej objednávky. Písomným potvrdením objednávky kupujúci zároveň v plnom rozsahu akceptuje tieto VPDP.
 2. Objednávky, resp. KZ musia byť jasné, zrozumiteľné a musia mať písomnú formu.
 3. Obsahom objednávky, resp. KZ musia byť všetky údaje objednávateľa potrebné k neskoršiemu vystaveniu daňového dokladu – faktúry, telefónne a faxové čísla, miesto vykládky a kontaktná osoba pri vykládke. Ďalej musí byť presne špecifikovaný predmet objednávky – typ tovaru, kód tovaru a množstvo.
 4. Za záväznú sa považuje podpísaná objednávka, resp. KZ doručená dodávateľovi faxom, alebo emailom.
 5. Objednaním tovaru od dodávateľa, objednávateľ súhlasí s týmito VPDP. Svojim podpisom na objednávke dáva objednávateľ svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno a priezvisko, adresu, telefón, mobil, email, údaje o objednaných alebo zakúpených tovaroch) za účelom uzavretia a plnenia objednávky a v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.
 6. V prípade, že nie je dohodnuté inak, predávajúci najneskôr do 24 hodín vystaví a zašle faxom alebo emailom kupujúcemu zálohovú faktúru spolu s potvrdením prijatia objednávky, čím vyjadri akceptáciu objednávky.
 7. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s obchodným vzťahom s predávajúcim, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v aktuálnom znení.

III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cena za tovar je stanovená v jednotlivých KZ, potvrdených objednávkach, resp. zálohových faktúrach na základe platných cenníkov v čase uzatvárania zmluvy či doručenia objednávky predávajúcemu, resp. v oprávnených prípadoch na základe individuálnej cenovej kalkulácie.
 2. Platobné podmienky sú platba vopred, platba v hotovosti, platba do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, platba do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak nie je dohodnuté inak. Po pripísaní úhrady zálohovej faktúry na účet predávajúceho, sa objednávka stáva záväznou .
 3. Dátumom úhrady zálohovej faktúry, alebo faktúry daňového dokladu sa rozumie pripísanie dlžnej čiastky na účet predávajúceho.
 4. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote splatnosti uvedenej na faktúre – daňovom doklade, je predávajúci oprávnený účtovať od prvého dňa omeškania kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy.
 5. Vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom zaplatenia celkovej kúpnej ceny za tovar. Objednaný tovar je do zaplatenia celkovej kúpnej ceny vlastníctvom predávajúceho. Úhradou celkovej kúpnej ceny v hotovosti alebo pripísanie celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho, prechádza vlastnícke právo na tovar z predávajúceho na kupujúceho.

IV. DODACIE LEHOTY, NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

 1. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia prijatia objednávky. Platí to iba v tom prípade, ak má kupujúci splnené všetky predchádzajúce záväzky voči predávajúcemu.
 2. Ak v čiastkovej KZ alebo potvrdení objednávky nie je dohodnuté inak, dodacia lehota závisí od doby dodania jednotlivých komponentov požadovaného tovaru tretími stranami. Ak je požadovaný dodací termín zo strany kupujúceho skorší, ako obvyklá dodacia lehota, predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby bola táto požiadavka splnená. V prípade, ak takýto termín nebol uvedený v potvrdení objednávky alebo v čiastkovej KZ, nemožno ho považovať za záväzný a v prípade jeho nedodržania kupujúci nemá právo na uplatňovanie žiadnych sankcií voči predávajúcemu.
 3. Kupujúci je povinný tovar odobrať do 10 pracovných dní odo dňa výzvy na expedíciu tovaru. V prípade, ak tak neurobí ani po 3. výzve (tá musí byť doručená kupujúcemu písomne a odo dňa prvej výzvy musí uplynúť min. 30 dní), má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy – zaplatená záloha sa nevracia a považuje sa za úhradu zmluvnej pokuty.
 4. Kupujúci znáša nebezpečenstvo škody na tovare v súlade s § 455 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 5. Pokiaľ sa odoslanie tovaru zdrží z dôvodov na strane kupujúceho, nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho dňom, kedy bol tovar pripravený na odoslanie. Predávajúci je však povinný na základe výslovného písomného priania kupujúceho, na jeho náklady a podľa jeho inštrukcií, daný tovar poistiť.
 6. Podpisom dodacieho listu potvrdzuje kupujúci riadne dodanie tovaru.

V. BALENIE, PREPRAVNÉ POMÔCKY, DOPRAVA

 1. Množstvo, hmotnosť, technické údaje, ako aj zobrazenia tovaru je len približné, pokiaľ nie je výslovne označené ako korešpondujúce. Na technické údaje o tovare, na výkresy a na ďalšie podklady k zasielanému tovaru si predávajúci vyhradzuje vlastnícke právo a tieto nesmú byť bez súhlasu predávajúceho prístupné tretím osobám.
 2. Kupujúci je povinný zabezpečiť na nakládku pristavenie vhodných vozidiel vybavených vhodnými prepravnými pomôckami tak, aby pri preprave bola minimalizovaná pravdepodobnosť poškodenia tovaru. V prípade pristavenia vozidla, ktoré je možné nakladať len ručne, predávajúci nie je povinný vyčleniť pracovníkov na ručnú nakládku a ani neručí za prípadné poškodenie pri takejto manipulácii.
 3. Predávajúci ponúka všetkým svojim kupujúcim dopravu tovaru. Ak v objednávke nebude uvedené miesto vykládky, tak za miesto dodania sa považuje sídlo kupujúceho.
 4. Odberateľ je povinný zabezpečiť vykládku materiálu vhodným spôsobom, a to tak aby nedošlo k poškodeniu tovaru a zbytočným prestojom vozidla predávajúceho.
 5. Vozidlo predávajúceho nesmie čakať na vykládku dlhšie ako 30 minút. Pri vykládke, ktorá bude trvať dlhšie ako 30 minút, je predávajúci oprávnený účtovať stojné vo výške 10 eur bez DPH za každých začatých 30 minút. V prípade ručnej vykládky sa kupujúci prevzatím tovaru zbavuje možnosti reklamácie mechanického poškodenia tovaru. Dopravu objednanú kupujúcim nebude možné predávajúcemu refaktúrovať.
 6. Celkové náklady na dopravu sa účtujú podľa cenníka prepravy, ak nie je určené, resp. dohodnuté inak.
 7. V prípade odberu zákaziek vlastnou dopravou, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu minimálne jeden deň pred plánovaným odberom. Dopravná dispozícia musí obsahovať meno vodiča, EČV a predpokladaný čas príchodu. Ak tak kupujúci neučiní, predávajúci nezodpovedá za prestoje vozidla kupujúceho na nakládke.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. V prípade tovaru, ktorého záručné podmienky nie sú stanovené záručným listom, sa na poskytovanie záruky vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. V prípade vzniku občiansko-právneho vzťahu sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka SR.
 2. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho zhodu s objednávkou alebo kúpnou zmluvou v maximálnej možnej miere a do 24 hodín od prevzatia vzniesť námietku v prípade vyskytnutia sa problému, inak je táto námietka bezpredmetná.
 3. Zodpovednosť predávajúceho je ohraničená výškou sumy uvedenej vo faktúre za tovar, ktorý sa stal predmetom prípadnej reklamácie.
 4. Reklamácia zjavne viditeľných vád musí byť písomne uplatnená najneskôr do 8 dní odo dňa dodania tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie dodá predávajúci za tovar zaslaný späť v originálnom stave bezplatne náhradu v rovnakom rozsahu ako bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ tomu nebránia objektívne okolnosti.
 5. V prípade nemožnosti dodania náhrady, má predávajúci právo dobropisovať dohodnutú cenu tovaru. Kupujúci môže uplatniť reklamačné nároky, len ak preukáže doklad o zaplatení celkovej kúpnej ceny za reklamovaný tovar.
 6. Pokiaľ sú uplatnené reklamačné nároky kupujúceho, predávajúci splní svoju povinnosť tým, že postúpi reklamačné nároky voči svojmu dodávateľovi. Pokiaľ nebudú tieto nároky u dodávateľa predávajúceho uznané, riešenie reklamačných nárokov bude v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. –Obchodného zákonníka v aktuálnom znení.
 7. Za škody spôsobené prirodzeným opotrebovaním, neodbornou obsluhou, nesprávnym zaobchádzaním, predimenzovaním, ako aj nedodržaním prepravných podmienok a návodu na použitie nepreberá predávajúci žiadne záväzky a záruky.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú v prípade ostatnej úpravy vzťahov súvisiacich s VPDP riadiť sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov z VPDP, alebo súvisiacich s VPDP, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik VPDP alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie výlučne Bratislavskému rozhodcovskému súdu zriadenému Capitol Legal Arbitration s.r.o., podľa ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu Bratislavského rozhodcovského súdu.
 3. V zmysle ust. § 42 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov je vylúčené zrušenie rozhodnutia Bratislavského rozhodcovského súdu v rámci obnovy konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. (ver. 20121119)
error: Upozornenie: Obsah je chránený proti stiahnutiu!