Vznik značky CE

Hlavným dôvodom na označovanie stavebných výrobkov značkou CE je splnenie stanoveného cieľa podporiť voľný obeh tovaru v Európskej únii. Mali by sa tým odbúrať prekážky pri obchodovaní a zjednotiť národné predpisy. To znamená, že označenie CE by malo podporiť obchod medzi krajinami EÚ.

Normy a stavebno-právne podklady
Zákon o stavebných výrobkoch upravuje uvádzanie stavebných výrobkov do obehu, zatiaľ čo spôsobilosť stavebných výrobkov podlieha vnútroštátnym právnym úpravám. Hlavné požadované vlastnosti stavebného diela sú podľa zákona o stavebných výrobkoch nasledujúce:

- stabilita
- protipožiarna ochrana
- hygiena, zdravie, ochrana životného prostredia
- bezpečnosť pri používaní
- protihluková ochrana
- úspora energie a tepelná izolácia

Nevyhnutné charakteristické znaky a vlastnosti sú uvedené v príslušných normách na základe mandátu udeleného Európskou komisiou. Dôležité požiadavky sa odzrkadľujú v mandátových a nemandátových vlastnostiach, ktoré sú zaznamenané v príslušných funkčných charakteristikách výrobku.

Okrem smernice o stavebných výrobkoch a zákona o stavebných výrobkoch platí aj vnútroštátne stavebné právo zemských stavebných poriadkov, ktoré upravuje aj spôsobilosť na používanie stavebných výrobkov. Týka sa to vlastností podľa normy pre výrobky na základe konkrétnej stavebnej situácie (napr. existujúce zaťaženie vetrom) a ďalších, prípadných existujúcich vnútroštátnych právnych úprav, ako sú napr. TRAV (Technické predpisy na používanie bezpečnostného zasklenia pri statickom zaťažení), ktoré nezahŕňa norma pre výrobky.

Značka Ü, ktorá sa doteraz používala pre okná a dvere, potvrdzovala zhodu stavebných výrobkov s normami a ustanoveniami o skúške uvedenými v stavebnom práve. Týmto spôsobom bola do určitej miery dokázaná „spôsobilosť na použitie“ stavebného výrobku.