Význam označenia CE

Skratka CE pochádza z francúzskeho výrazu Communautes Européennes a platí pre „EURÓPSKU ÚNIU“. Označenie CE potvrdzuje súlad produktu s rozhodujúcimi smernicami EÚ a s jeho technickými špecifikáciami. Pomocou značky CE nesie produkt jednotné európske označenie a znamená zároveň aj uvoľnenie produktu do tovarového obehu vo všetkých krajinách EÚ.

Vzhľad značky CE
Táto značka môže mať rozličnú veľkosť, proporcie a druh písma však musia ostať zachované. Ak sa nemôže značka CE umiestniť na samotný výrobok, môže sa napríklad umiestniť na dokumentácii k výrobku. Tam ju umiestni výrobca alebo dovozca výrobku. Označenie CE obsahuje okrem značky CE aj údaj o výrobcovi a špecifikáciu výrobku.


Príklad na uvedenie označenia CE podľa DIN EN 14351-1 pre okná a dvere
Na nasledujúcom obrázku je vzor označenia CE, ktoré sa používa u okien a dverí. Údaje musia byť vždy úplné, t.j. symbol CE s uvedením výrobcu a funkčných charakteristík. Údaje o nemandátových vlastnostiach ako aj označenie ďalších vlastností (napr. kvality), možno uviesť oddelene od označenia CE.

 

Značka zhody CE, pozostávajúca zo symbolu „CE“ podľa smernice 93/68 EHS

CE značka

Meno alebo názov a registrovaná adresa výrobcu

Posledné dve číslice roku, v ktorom bolo označenie pridelené

 

Firma Mustermann GmbH
Musterstraße 1
D-12345 Musterdorf

10

 

Číslo európskej normy

Popis výrobku

 

EN 14351-1:2006

Otváravo sklopné okno typ XYZ so svetlíkom vhodné na použitie do bytových a nebytových priestorov

Informácie k zákonne stanoveným funkčným charakteristikám

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom
Tesnosť proti hnanému dažďu
Nebezpečné látky
Rázová pevnosť
Nosnosť bezpečnostných zariadení
Zvuková izolácia RW (C1;CT)dB
Prestup tepla UW
Priepustnosť energie g
Priepustnosť vzduchu

C4/B5
7 A
zodpovedá M101
450 mm
350 N
33 (-1;-5) dB
1,4 W/(m2K)
0,55
4