Obchodné údaje

 • Obchodné údaje

 • HASTA, s.r.o.
 • Bytčianska 814/131
 • 010 03 Žilina - Považský Chlmec
 • tel.: +421 41 5034111
 • fax: +421 41 5034112
 • IČO: 31646751
 • IČ DPH: SK2020447176
 • DIČ: 2020447176
 • Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 3207/L
 • Bankové spojenie

 • UniCredit Bank, a.s., Národná 12, 010 01 Žilina, Slovensko
 • Číslo účtu: 6617532012/1111
 • IBAN: SK 7911110000006617532012
 • SWIFT: UNCRSKBX
 • Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Žilina
 • Číslo účtu: 5022050634/0900